Terms of Service

nl-nlen-us

Voorwaarden van Dienstverlening

Laatst bijgewerkt: 1 september 2021

Lees deze Voorwaarden van Dienstverlening (de "Voorwaarden") en ons Privacybeleid (https://theroutingcompany.com/privacy) ("Privacybeleid") zorgvuldig door omdat ze van toepassing zijn op uw gebruik van de website (en alle sub-domeinen daarvan) van https://theroutingcompany.com (de "Site") en het platform dat, onder andere, personen die vervoer zoeken naar bepaalde bestemmingen ("Riders") matcht met een transportbedrijf (bijvoorbeeld een openbaar vervoersbureau, een zogenaamde Transit operator, of andere partij die vervoersdiensten en/of personeel levert) (de "Vervoerder") via de Site en bijbehorende mobiele applicatie bekend als Pingo (de "Pingo App") aangeboden door The Routing Company ("TRC"). Om het lezen van deze Voorwaarden te vergemakkelijken, worden de Site, onze diensten en de Pingo App gezamenlijk de "Diensten" genoemd.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR KLANTEN IN DE VS OVER ARBITRAGE: WANNEER U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN GAAT U (MET BEPERKTE UITZONDERING) ERMEE AKKOORD OM ELK GESCHIL TUSSEN U EN TRC OP TE LOSSEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE IN PLAATS VAN IN DE RECHTBANK. LEES ZORGVULDIG ONDERSTAANDE ARTIKEL 16 "GESCHILLENBESLECHTING" DOOR VOOR NADERE DETAILS OVER ARBITRAGE. 

 1. Akkoord met de Voorwaarden. Door onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Diensten. Als u toegang heeft tot, en gebruik maakt van, de Diensten namens een bedrijf (zoals uw werkgever) of een andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die rechtspersoon aan deze Voorwaarden te binden. In dat geval verwijzen "u" en "uw" naar die entiteit.
 2. Vervoersovereenkomst. Tussen TRC en een Vervoerder kan, in bepaalde omstandigheden, een afzonderlijke, naar behoren uitgevoerde raamovereenkomst tussen een dergelijke Vervoerder en TRC van toepassing zijn (bijv. een licentie- en/of dienstenovereenkomst), welke overeenkomst het gebruik van de Diensten, inclusief de Pingo App (een "Vervoersovereenkomst") door een dergelijke Vervoerder regelt. In dergelijke gevallen zal de toepasselijke Vervoersovereenkomst deze Voorwaarden vervangen voor zover een dergelijke Vervoersovereenkomst voorwaarden bevat die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden in dit document.
 3. Privacybeleid. Lees ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Dit Privacybeleid is ook van toepassing is op uw gebruik van de Diensten,
 4. Wijzigingen in deze Voorwaarden of de Diensten. Wij kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bijwerken. Als we dat doen, laten we u dat weten door de bijgewerkte Voorwaarden op de Site te plaatsen, op de Pingo App en/of kunnen we ook op andere wijze communiceren. Het is belangrijk dat u de Voorwaarden bekijkt wanneer we ze bijwerken of wanneer u de Diensten gebruikt. Als u de Diensten blijft gebruiken nadat we bijgewerkte Voorwaarden hebben geplaatst, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, mag u de Diensten niet meer gebruiken. Omdat onze Diensten in de loop der tijd evolueren, kunnen wij naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van de Diensten wijzigen of stopzetten.
 5. Wie mag de Diensten gebruiken? U mag de Diensten alleen gebruiken als u ten minste 13 jaar oud bent (of een andere minimumleeftijd waarop u volgens de wetgeving van uw grondgebied toestemming kunt geven voor gegevensverwerking), en niet anderszins volgens de toepasselijke wetgeving bent uitgesloten van het gebruik van de Diensten. Riders jonger dan 18 jaar maar boven de minimumleeftijd om toestemming te geven voor gegevensverwerking in hun rechtsgebied, mogen de Diensten alleen gebruiken als hun ouder of wettelijke voogd deze Voorwaarden bekijkt en ze namens de Rider aanvaardt. Ouders en wettelijke voogden zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen bij het gebruik van de Diensten.
 6. Feedback. Wij stellen feedback, opmerkingen, ideeën, voorstellen en suggesties voor verbeteringen van de Diensten ("Feedback") op prijs. Als u ervoor kiest om Feedback te sturen, gaat u ermee akkoord dat wij vrij zijn deze te gebruiken zonder enige beperking of vergoeding aan u. 
 7. Betaling en vergoedingen. 
  (a) Rider-specifieke voorwaarden. Als Rider kan u gevraagd worden een vergoeding te betalen voor het gebruik van de Diensten (of bepaalde delen daarvan). Al deze vergoedingen worden betaald aan de Vervoerder (hetzij rechtstreeks aan deze Vervoerder of via onze third-party betalingsverwerker, zoals Stripe (www.stripe.com), waar ze uiteindelijk worden overgemaakt aan de Vervoerder), en worden niet door TRC ingehouden. U erkent en stemt ermee in dat TRC op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk is voor door u betaalde vergoedingen voor het (geheel of gedeeltelijke) gebruik van de Diensten. Tussen TRC en Vervoerder worden al deze vergoedingen bepaald door de betreffende Vervoerder. Neem voor vragen of opmerkingen over door u betaalde vergoedingen in verband met de Diensten contact op met de betreffende Vervoerder.
  (b) Vervoerder-specifieke voorwaarden. Als Vervoerder kan u gevraagd worden een vergoeding te betalen voor het gebruik van de Diensten (of bepaalde delen ervan). Al deze vergoedingen worden uiteengezet in en op grond van, op basis van de toepasselijke Vervoersovereenkomst.

8. Rechten en voorwaarden voor Apps.
(a) Pingo App Licentie. Als u zich houdt aan deze Voorwaarden, verleent TRC u een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder recht op sub-licentie, om de Pingo App te downloaden en te installeren op uw personal computers, mobiele telefoons, tablets, draagbare apparaten en/of andere apparaten en om de Pingo App uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden, mag u niet: (i) de Pingo App kopiëren, wijzigen of ervan afgeleide producten maken; (ii) de Pingo App distribueren, overdragen, in sub-licentie geven, leasen, uitlenen of verhuren aan derden; (iii) de Pingo App onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of demonteren (tenzij toepasselijk recht dit toestaat, ondanks deze beperking); of (iv) de functionaliteit van de Pingo App op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers ter beschikking stellen. 

(b) Aanvullende informatie: Apple App Store. Dit artikel 8(b) is van toepassing op de Pingo App die u via de Apple App Store verkrijgt of op een iOS apparaat gebruikt. Apple is niet verplicht onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Pingo App te verlenen. Indien de Pingo App niet aan een toepasselijke garantie voldoet, kunt u Apple daarvan in kennis stellen, waarna Apple u de aankoopprijs van de Pingo App zal terugbetalen (indien van toepassing) en Apple, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving heeft geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Pingo App. Apple is niet verantwoordelijk voor de behandeling van claims door u of een derde partij met betrekking tot de Pingo App of uw bezit en gebruik daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) elke claim dat de Pingo App niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van een claim van een derde partij dat uw bezit en gebruik van de Pingo App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij. Apple en haar dochterondernemingen zijn derde-begunstigden van deze Voorwaarden en na uw aanvaarding van de Voorwaarden heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen u als derde-begunstigde daarvan af te dwingen. U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat terrorisme steunt; en (ii) dat u niet voorkomt op een door de regering van de Verenigde Staten opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen. U moet ook voldoen aan alle toepasselijke servicevoorwaarden van derden wanneer u de Pingo App gebruik.

9. Algemene verboden en handhavingsrechten van TRC. U gaat ermee akkoord het volgende niet te doen:

(a) De Diensten of enig afzonderlijk element binnen de Diensten, de naam van TRC, enig TRC-handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina gebruiken, weergeven, spiegelen of framen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TRC; 

(b) Toegang verkrijgen tot, knoeien met of gebruikmaken van niet-openbare delen van de Diensten, de computersystemen van TRC of de technische leveringssystemen van de leveranciers van TRC; 

(c) Proberen de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk van TRC te peilen, scannen of testen of veiligheids- of authenticatiemaatregelen doorbreken; 

(d) Een technologische maatregel die door TRC of een van de leveranciers van TRC of een andere derde partij (waaronder een andere gebruiker) ter bescherming van de Diensten is geïmplementeerd, vermijden, omzeilen, verwijderen, deactiveren, belemmeren, ontcijferen of anderszins omzeilen; 

(e) Ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, e-mail, junkmail, spam, kettingbrieven of andere vormen van verzoeken versturen; 

(f) De Diensten, of een deel daarvan, gebruiken voor commerciële doeleinden of ten behoeve van derden of op een manier die niet is toegestaan volgens deze Voorwaarden; 

(g) Proberen de software die wordt gebruikt om de Diensten te leveren te ontcijferen, te decompileren, te demonteren of te onderwerpen aan reverse engineering; 

(h) De toegang van een gebruiker, host of netwerk te verstoren of proberen te verstoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming of mail-bombing van de Diensten; 

(i) Geen persoonlijk identificeerbare informatie van andere gebruikers van de Diensten verzamelen of opslaan zonder hun uitdrukkelijke toestemming; 

(j) U voordoen als een andere persoon of entiteit of een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit; 

(k) Enige toepasselijke wet- of regelgeving schenden; of

(l) Andere personen aanmoedigen of in staat stellen het voorgaande te doen. 

TRC is niet verplicht de toegang tot of het gebruik van de Diensten te controleren. Wij hebben echter het recht dit te doen met het oog op de exploitatie van de Diensten, om naleving van deze Voorwaarden te verzekeren en om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of andere wettelijke vereisten. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn daartoe niet verplicht, om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Wij hebben het recht om schendingen van deze Voorwaarden of gedrag dat van invloed is op de Diensten te onderzoeken. Wij kunnen ook overleg plegen met en medewerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties om gebruikers die de wet overtreden te vervolgen.

10. Koppelingen naar websites of bronnen van derden. De Diensten (inclusief de Pingo App) kunnen u toegang geven tot websites van derden of andere bronnen. Wij bieden alleen toegang als een gemak en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via deze bronnen of links weergegeven op dergelijke websites. U erkent eigen verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van bronnen van derden.

11. Beëindiging. Wij kunnen naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder kennisgeving aan u, uw toegang tot en het gebruik van de Diensten opschorten of beëindigen, met inbegrip van het opschorten van de toegang tot of het beëindigen van uw account. U kunt uw account te allen tijde opzeggen door ons een e-mail te sturen naar hello@theroutingcompany.com. Bij beëindiging, stopzetting of annulering van de Diensten of uw account blijven de volgende artikelen van kracht: 6, 7 (voor betalingen die vóór beëindiging, stopzetting of annulering aan TRC verschuldigd zijn), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17.

12. Garantiedisclaims. 

(a) DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN ‘AS IS’, ZONDER ENIGE GARANTIE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, RUSTIG GENOT EN NIET-INBREUK AF, EN OOK ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT BEPAALDE OMGANGS- HANDELS- OF GEBRUIKSPRAKTIJKEN. Wij garanderen niet dat de Diensten aan uw eisen zullen voldoen of beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken, beveiligde of foutloze basis, noch garanderen wij u transportdiensten te leveren of te ontvangen op een bepaalde locatie of tijdstip. TRC behoudt zich bijvoorbeeld het recht voor om de toegang tot de Diensten in bepaalde geografische gebieden en/of op bepaalde tijdstippen te beperken of op te heffen op basis van commerciële levensvatbaarheid, volksgezondheidsproblemen of wetswijzigingen. Wij geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarachtigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie of inhoud op de Diensten.

(b) TRC verleent geen vervoersdiensten en TRC is geen vervoerder. TRC is geen gewone of openbare vervoerder. Het is aan de Rider om te beslissen of hij een rit accepteert van een Vervoerder die via de Diensten (inclusief de Pingo App) is ingeschakeld. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een onvolledige of mislukte vervoersdienst. Wij controleren niet de kwaliteit of veiligheid van het vervoer dat plaatsvindt als gevolg van de Diensten.

(c) We kunnen niet garanderen dat de chauffeur van een Vervoerder is wie hij of zij beweert te zijn. Gebruik uw gezond verstand wanneer u de Diensten gebruikt, inclusief het bekijken of vragen naar enig identificatiemateriaal van de chauffeur van de betreffende Vervoerder die u inschakelt om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk personeel van de Vervoerder is. TRC IS NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR EEN VERVOERDER, OF EEN CHAUFFEUR OF ANDER PERSONEEL VAN EEN VERVOERDER, INCLUSIEF HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN DE VERVOERDER OF ZIJN CHAUFFEURS OF ANDER PERSONEEL.

(d) TRC is niet verantwoordelijk voor het gedrag, online of offline, van andere gebruikers van de Diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers. Wij sluiten geen verzekering af voor, noch zijn wij verantwoordelijk voor, persoonlijke bezittingen die door Riders in de auto worden achtergelaten. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u ermee in dergelijke risico's te aanvaarden en stemt u ermee in dat TRC niet verantwoordelijk is voor het handelen of nalaten van gebruikers van de Diensten.

(e) U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en TRC wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van uw account. Mocht u vermoeden dat een onbevoegde partij uw account gebruikt of u vermoedt een andere inbreuk op de beveiliging, dan stemt u ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen.

(f) TRC raadt u aan de Diensten te gebruiken met een data-abonnement met onbeperkte of zeer hoge gebruikslimieten voor data, en TRC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige kosten, kosten of extra kosten in verband met een data-abonnement dat u gebruikt voor toegang tot de Diensten.

13. Vrijwaring. U zult TRC en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle claims, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten en uitgaven, waaronder, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (a) uw toegang tot of gebruik van de Diensten, (b) uw schending van deze Voorwaarden, of (c) uw schending van de toepasselijke wetgeving.

14. Beperking van aansprakelijkheid.

(a) VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL TRC NOCH HAAR DIENSTVERLENERS DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD SCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, OF SCHADE WEGENS WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEMISTE BESPARINGEN, GEMISTE ZAKELIJKE KANSEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMSTORINGEN OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF TRC OF HAAR DIENSTVERLENERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL DAT HIERIN WORDT UITEENGEZET ZIJN ESSENTIËLE DOEL HEEFT GEMIST. DE DIENSTEN KUNNEN DOOR U WORDEN GEBRUIKT OM VERVOER OF ANDERE DIENSTEN AAN TE VRAGEN EN TE PLANNEN MET DERDE PARTIJEN (ZOALS VERVOERDERS), MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT TRC GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U HEEFT MET BETREKKING TOT VERVOER OF ANDERE DIENSTEN DIE AAN U WORDEN GELEVERD DOOR DERDE PARTIJEN, ANDERS DAN UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN.

(b) VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TRC VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN MEER BEDRAGEN DAN VIJFHONDERD UNITED STATES DOLLAR ($500). 

(c) DE HIERBOVEN BESCHREVEN UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SCHADE ZIJN FUNDAMENTELE ONDERDELEN VAN DE AFSPRAAK (‘BARGAIN’) TUSSEN TRC EN U.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze. Op deze Voorwaarden en alle daarmee verband houdende handelingen zijn de U.S. Federal Arbitration Act, de federale arbitragewetgeving van de Verenigde Staten van Amerika en de wetten van de staat Californië van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende wetten of andere principes die zouden leiden tot de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied. Tenzij uitdrukkelijk anders uiteengezet in Artikel 16 "Geschillenbeslechting", is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen (zoals hieronder gedefinieerd) die u en TRC niet hoeven te arbitreren, de staats- en federale rechtbank in San Francisco, Californië, en u en TRC zien elk af van enig bezwaar tegen jurisdictie en rechtsgebied bij dergelijke rechtbanken.

16. Geschillenbeslechting. 

(a) Verplichte arbitrage van geschillen. Wij komen overeen dat elk geschil, claim of controverse voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan of het gebruik van de Diensten (gezamenlijk genoemd "Geschillen") uitsluitend zal worden opgelost door bindende, individuele arbitrage en niet in een groepsgeding, ‘representative’ of geconsolideerde/gezamenlijke actie of procedure. U en TRC komen overeen dat de U.S. Federal Arbitration Act van toepassing is op de interpretatie en handhaving van deze Voorwaarden, en dat u en TRC elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een groepsgeding. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht. 

(b) Uitzonderingen. Als beperkte uitzonderingen op Artikel 16(a) hierboven: (i) kunnen wij beiden trachten een Geschil op te lossen in een ‘small claims court’ indien dit in aanmerking komt; en (ii) behouden wij beiden het recht om een voorlopige of andere billijke voorziening van een rechtbank te vragen om inbreuk op of misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten te voorkomen (of te verbieden).

(c) Uitvoering van de arbitrage en arbitrageregels. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") onder haar dan geldende Consumer Arbitration Rules (de "AAA Rules"), tenzij deze Voorwaarden anders bepalen. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. Een partij die een arbitrageprocedure wil starten, moet een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij de AAA en de andere partij daarvan op de hoogte stellen zoals aangegeven in de AAA-regels. De AAA verstrekt een formulier voor een verzoek tot arbitrage op www.adr.org

Alle arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden in het district (of de gemeente) waar u woont, tenzij wij beiden instemmen met een andere locatie. De partijen komen overeen dat de arbiter de exclusieve bevoegdheid heeft om te beslissen over alle kwesties met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid, uitvoerbaarheid en reikwijdte van deze arbitrageovereenkomst.

(d) Arbitragekosten. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten wordt geregeld door de AAA-regels, en wij zullen niet proberen de administratie- en arbitragekosten die wij moeten betalen terug te vorderen, tenzij de arbiter oordeelt dat uw Geschil ‘frivool’ is. Als wij in de arbitrage winnen, betalen wij alle honoraria van onze advocaten en kosten en proberen deze niet op u te verhalen. Als u in de arbitrage wint, hebt u recht op een toekenning van advocatenhonoraria en kosten in de mate waarin de toepasselijke wetgeving hierin voorziet.

(e) Voorlopige voorzieningen en verklaring voor recht. Behalve zoals bepaald in Gedeelte 16(b) hierboven, zal de arbiter alle aansprakelijkheidskwesties ten gronde vaststellen voor elke vordering die door een van de partijen wordt beweerd en kan hij voorlopige maatregelen en verklaringen voor recht alleen toekennen ten gunste van de individuele partij die om hulp vraagt en alleen in de mate die nodig is om hulp te bieden die wordt gerechtvaardigd door de individuele vordering van die partij. Voor zover u of wij een vordering in behandeling nemen en een voorlopige voorziening vragen (d.w.z. een voorlopige voorziening die als voornaamste doel en effect heeft het verbieden van onwettige handelingen die toekomstige schade aan het publiek dreigen toe te brengen), moet het recht op en de omvang van een dergelijke voorziening worden uitgevochten in een burgerlijke rechtbank met bevoegde jurisdictie en niet in arbitrage. De partijen komen overeen dat de beslechting van geschillen over openbare voorzieningen wordt opgeschort in afwachting van de uitkomst van de gegrondheid van de individuele vorderingen in de arbitrage.

(f) Vrijwaring voor groepsvorderingen (US equivalent ‘Class action waiver’). U EN TRC KOMEN OVEREEN DAT IEDER ALLEEN VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN GROEPSGEDING, VERMEENDE COLLECTIEVE OF ‘REPRESENTATIVE’ PROCEDURE. Bovendien, als het geschil tussen de partijen wordt opgelost door middel van arbitrage, mag de arbiter de vorderingen van een andere persoon niet samenvoegen met uw vorderingen, en mag hij niet anderszins een ‘representative’, groepsgeding of collectieve procedure voorzitten. Als deze specifieke bepaling onuitvoerbaar wordt geacht, dan is het gehele gedeelte Geschillenbeslechting nietig.

(g) Partiële nietigheid. Met uitzondering van de bepalingen in Artikel 16(f) van deze Voorwaarden ("Vrijwaring voor groepsvorderingen"), als een arbiter of bevoegde rechtbank beslist dat een deel van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, blijven de andere delen van deze Voorwaarden van toepassing.

17. Algemene voorwaarden.

(a) Voorbehoud van rechten. TRC en haar licentiegevers zijn exclusief eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat de Diensten worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. U stemt ermee in geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Diensten te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

(b) Gehele overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen TRC en u met betrekking tot de Diensten, en deze Voorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen TRC en u met betrekking tot de Diensten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een arbiter of een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling voor zover toegestaan worden afgedwongen en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. U mag deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRC. Elke poging van u om deze Voorwaarden zonder een dergelijke toestemming toe te wijzen of over te dragen is nietig. TRC kan deze Voorwaarden zonder beperkingen toewijzen of overdragen. Onverminderd het voorgaande zullen deze Voorwaarden bindend zijn en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

(c) Kennisgevingen. Kennisgevingen of andere mededelingen die TRC op grond van deze Voorwaarden doet, worden gedaan: (i) via e-mail; of (ii) door plaatsing op de Diensten. Voor kennisgevingen per e-mail wordt de datum van ontvangst beschouwd als de datum waarop een dergelijke kennisgeving is verzonden.

(d) Afstand van Recht. In geval TRC een recht of bepaling van deze Voorwaarden niet uitvoert of afdwingt, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. De verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling is alleen van kracht als deze schriftelijk is opgesteld en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van TRC. Tenzij uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermeld, laat de uitoefening door een partij van haar rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden haar andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden of anderszins onverlet.

18. Contactinformatie. Als u vragen hebt over deze Voorwaarden of de Diensten, kunt u contact opnemen met TRC via terms@theroutingcompany.com.

19. Interpretatie.  In geval van verschillen in tekst en/of interpretatie tussen the Engelse tekst en een enige andere taal waarin de Voorwaarden van Dienstverlening is vertaald, dan zal de Engelse tekst beslissend en bindend zijn.